| Izgubljena lozinka
Korisnik:  Lozinka:  
UŽR Bolja Budućnost
Translate this page
langthis!
Izbornik
Posljednji klipovi
Donatori
CARE

World Vision Internacional

Global Fund for Woman

Fond otvoreno društvno BiH

Statistika reklame
Posljednje slike
Pratite nas na:


Ženska romska mreža "Uspjeh"

Clanice mreže

Na osnovu člana 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama BiH (Službeni glasnik BiH br 32/01 i 12/03) osnivačka skupština , uz učešće osnivača održana je 13 Juna 2010 godine u Zenici za osnivanje Udruženja-Saveza udruženja ženska romska mreža"Uspjeh".

Osnivači saveze udruženja (u daljem tekstu ŽENSKA ROMSKA MREŽA) su sljedeće organizacije:

1. UŽR "Bolja budućnost" Tuzla

2. ORIV "Budi mi prijatelj" Visoko

3. UR "Romska suza" Srebrenica

4. UR centar za majke "Nada" Kakanj

5. CZM "Palma" Vitez

6. CZR "Utjeha" Zenica

Ženska romska mreža je nevladino, neprofitabilno, nezavisno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje koje okuplja ženske lokalne nevladine organizacije u BiH. Ženska romska mreža djeluje na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. 

Okvirni cilj i pravac ženske romske mreže "Uspjeh" je poboljšanje statusa romske nacionalne manjine sa akcentom na Romkinje u BiH. U okviru realizacije ovog cilja ženska romska mreža će, u skladu sa Strategijom Savjeta ministara BiH osmisliti, kreirati i usvojiti plan aktivnosti sa konkretnim mjerama u području:

- promovisanje međunarodnih instrumenata o ljudskim pravima koje je BiH ratifikovala ili je njihova primjena propisana Ustavom BiH, drugim zakonskim i podzakonskim aktima-obaveza države da obezbjedi zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda svima.

- iznalaženje sredstava i implementacija projekata u sljedećim oblastima: zdravstveno-socijalna zaštita, obrazovanje, stanovanje, ekonomsko i svako drugo osnaživanje Romkinja.

- aktivno učešće Romkinja u provedbi akcionih planova, Dekade za socijalnu inkluziju Roma.

- aktivno učešće Romkinja u kreiranju politika, strategija, Zakona.

- promovisanje romske kulture, tradicije i historije, a u svrhu smanjenja predrasuda i stereotipa prema romskoj populaciji posebno prema Romkinjama.

- jačanje kapaciteta aktivistica i organizacija članica mreže.

- promocija ravnopravnosti spolova.

- organizovanje seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija, promotivnih skupova, javnih tribina i kampanja javnog zagovaranja.

- uzdavanje brošura i drugih publikacije, edukacija za različite ciljne grupe.

- provođenje aktivnosti na prevenciji trgovine ljudima u BiH sa posebnim akcentom na rad sa rizičnim grupama.

- angažovanje i u drugim aktivnostima koje su u skladu sa ciljevima ženske romske mreže.

 

Ženska romska mreža trenutno broji 9 NVO i to:

1. UŽR "Bolja budućnost" Tuzla   e-mail: uzrbb@yahoo.com

2. ORIV "Budi mi prijatelj" Visoko   e-mail: melina_halilovic@yahoo.com

3. UR "Romska suza" Srebrenica   e-mail: romska.suza@hotmail.com

4. CZR "Nada" Kakanj   e-mail: czmnadakakanj@hotmail.com

5. CZR "Palma" Vitez   e-mail: centarzamajkepalma@yahoo.com

6. CZR "Utjeha" Zenica   e-mail: centarzamajkeutjeha@yahoo.com

7. UR "Romani ćej", Romska djevojka Prnjavor     e-mail: msd1997@hotmail.com

8. CZM "Narcis" Doni Vakuf e-mail: dzeny_samy2008@yahoo.de

9. UG "Mladi Romi" Vitez e-mail: aldinafafulovic@hotmail.com

10. UG "Romkinja" Bijeljina e-mail: begzada.otaharin@hotmail.com

 

Naravno mreža je otvorena za sve one organizacije koje se bave problematikom Roma sa akcentom na Romkinje.


Share This Page
Social Sharing: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
URL:
BBcode:
HTML:
Facebook Like:


1,105,171 unikatnih posjeta
16.04.2021 12:12